วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน8

ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม
1พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด
    ตอบ  วันที่  21  ธันวาคม  2547
2ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
    ตอบ  เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
3คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
    ตอบ  ไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่บังคับใช้อยู่
4ได้ รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 และรับเงินเดือนเท่าไร
    ตอบ  การบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน 7,040 บาท ครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 จะได้รับเงินเดือน 10,770 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น